Menu
Základní škola T.G.Masaryka Rokycany, příspěvková organizace
Základní škola T. G. Masaryka Rokycany

Projekty

OP JAK-ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

Základní škola T.G.Masaryka Rokycany, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem: ŠABLONY OP JAK-ZŠ TGM Rokycany, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0006109 v rámci Výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I., Operační program Jan Amos Komenský OP JAK.

 OP JAK-ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I 1

Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

NextGenerationEU_1

Erasmus+

Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě a disponuje pro období 2021 – 2027 rozpočtem ve výši téměř 28 miliard eur, z něhož poskytuje více než 4 milionům Evropanů příležitost studovat, vzdělávat se a získávat zkušenosti v zahraničí.

Logo EU Erasmus_2

MAP II.

Míst­ní akč­ní plán roz­vo­je vzdě­lá­vá­ní II. v úze­mí ORP Roky­ca­ny (MAP II.)

MAP II. 1

MAP III.

NAŠE ŠKOLA je aktivně zapojena do realizace projektu s názvem: „Místní akční
plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany III.“.

Logo EU a MŠMT

MAP IV.

Město Rokycany je realizátorem a nositelem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany IV.“, reg. č. projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008337 (dále jen MAP IV.), který je realizován v rámci Výzvy č. 02_23_017 s názvem Akční plánování v území – MAP, v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání, Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) a je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR.

MAP IV. 1

Mléko do škol

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků.

Modernizace učeben ITI

Modernizace výukových učeben na ZŠ T. G. Masaryka Rokycany

logo-eu-mmr_display800_display

NPO Digitalizujeme školu

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

NPO Digitalizujeme školu

Ovoce a zelenina do škol

Škola je zapojena do projektu Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí.

Šablony pro ZŠ a MŠ I.

Ško­la je re­a­li­zá­to­rem pro­jek­tu s ná­zvem: Vzdě­lá­vá­ní na ZŠ TGM Roky­ca­ny, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0005314 v rám­ci Vý­zvy č. 02_16_022 Pod­po­ra škol for­mou pro­jek­tů zjed­no­du­še­né­ho vy­ka­zo­vá­ní – Ša­b­lo­ny PRO MŠ a ZŠ I., Ope­rač­ní pro­gram Vý­zkum, vý­voj a vzdě­lá­vá­ní (OP VVV).

WebLogolink_OP_VVV_hor_barva_cz_3

Šablony pro ZŠ a MŠ II.

OPVVV, VÝZVA Č. 02_18_063 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY II.

WebLogolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Šablony pro ZŠ a MŠ III.

OPVVV, VÝZVA Č. 02_20_080 Šablony III.

WebLogolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Výuka přírodních věd

Škola je zapojena do projektu OP VVV č. 02_16_010 „Výuka přírodních věd nově“.

Škola

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.