Informace k výuce 2. stupně od 03. 05. 2021

Zveřejněno: 29. 4. 2021, zapsal: Lukáš Rada, přečteno: 515x

Vá­že­ní ro­di­če,

od pon­dě­lí 03. 05. 2021 je po­vo­le­na osob­ní pří­tom­nost žá­ků 2. stupně ve ško­le.

Žá­ci ma­jí po­vin­nost no­sit zdra­vot­nic­kou mas­ku splňují­cí stan­dar­dy MO MZd (chi­rur­gic­ká rouš­ka, cer­ti­fi­ko­va­ná na­no­rouš­ka) po ce­lou do­bu po­by­tu ve ško­le.

Pre­zenč­ní vý­u­ka pro­bí­há v ho­mo­gen­ních sku­pi­nách (ko­lek­ti­vy jed­not­li­vých tříd se ne­slu­ču­jí, ani ji­nak ne­pro­lí­na­jí).

 

Vy­u­ču­jí­cí vy­zved­nou žá­ky u hlav­ní­ho vcho­du ZŠ TGM v 07:45.

Pre­zenč­ní vý­u­ka bude probíhat dle běžného neupraveného roz­vr­hu (rozvrh platný před distanční výukou včetně odpoledního vyučování).

 

Pre­zenč­ní vý­u­ka/ro­tač­ní vý­u­ka (ve škole)

03. 05. - 07. 05.

10. 05. - 14. 05.

17. 05. - 21. 05.

24. 05. - 28. 05.

6.B

6.A

6.B

6.A

7.B

7.A

7.B

7.A

8.B

8.A

8.B

8.A

9.B

9.A

9.B

9.A

 

Distanč­ní vý­u­ka/ro­tač­ní vý­u­ka (z domova)

03. 05. - 07. 05

10. 05. - 14. 05.

17. 05. - 21. 05.

24. 05. - 28. 05.

6.A

6.B

6.A

6.B

7.A

7.B

7.A

7.B

8.A

8.B

8.A

8.B

9.A

9.B

9.A

9.B

 

Distanční výuka může být upravena - žáci budou informováni vyučujícími daných předmětů.

 

Obědy

Žáci 2. stupně mají nárok na oběd, ovšem z kapacitních důvodů pouze do jídlonosičů s sebou v době od 12:30 do 14:00.

Výjimkou jsou obědy v den odpoledního vyučování. V den, kdy mají žáci odpolední vyučování, docházejí na oběd do školní jídelny v doprovodu vyučujícího. Zde je nutné dodržovat hygienické pokyny – max. 2 žáci u stolu, sundání roušky pouze při konzumaci.

Žáci, kteří se při rotační výuce vzdělávají distančně, mají i nadále nárok na oběd do jídlonosičů.

Obědy si všichni zájemci musí přihlásit sami.

 

Testování žáků

  • Testování není povinné, škola ho nemůže žákům nařídit, ale bez testu se žák nesmí zúčastnit prezenční výuky.
  • Vstupem žáka do budovy zákonný zástupce souhlasí s testováním.
  • Antigenní testování probíhá dvakrát týdně - pondělí, čtvrtek.
  • Testování žáků je formou samoodběru.
  • V případě pozitivního výsledku je žák izolován od třídy a zákonný zástupce je povinen žáka neprodleně vyzvednout.
  • Testování se neprovádí u žáků, u kterých neuplynulo více než 90 dnů od pozitivního PCR testu - nutné doložit potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou nebo zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě.
  • Testování probíhá dle pokynů MŠMT a MZd.
  • Více informací: testovani.edu.cz