OPVVV, VÝZVA Č. 02_18_063 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY II.

Základní škola T.G.Masaryka Rokycany, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem: ŠABLONY II. - ZŠ TGM Rokycany, reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015582 v rámci Výzvy č. 02_18_063 ŠABLONY II., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Detaily projektu

Doba realizace: od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021

Finanční výše podpory: 1 772 133,-- Kč

Podpořeno:

Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

Mgr. Lukáš Rada, ředitel školy

Tel: +420 371 724 691, (e-mail: rada.lukas@zstgmrokycany.cz)

Anotace projektu

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

ZÁKLADNÍ ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

2.II/6

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – varianty: osobnostně-sociální rozvoj, ICT, čtenářská a matematická gramotnost.

2.II/6 e

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - varianta e) Inkluze

2.II/10

Tandemová výuka v ZŠ

2.II/14

Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ

2.II/15

Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ

2.II/16

Využití ICT ve vzdělávání a) 64 hodin

2.II/17

Klub pro žáky ZŠ - čtenářský, matematický a badatelský klub

2.II/19

Projektový den ve škole

2.II/20

Projektový den mimo školu

 

 

2.V/4

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – varianta cizí jazyk

2.V/5

Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD/ŠK – osobnostně-sociální rozvoj

2.V/8

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ŠK

2.V/10

Využití ICT ve vzdělávání a) 64 hodin

2.V/12

Projektový den v ŠD/ŠK

2.V/13

Projektový den mimo ŠD/ŠK

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v území ORP Rokycany (MAP II.)

Město Rokycany je realizátorem a nositelem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II.“, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609 v rámci Výzvy č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

Doba realizace projektu: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2022

Cíle projektu/výstupy:

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v základních a mateřských školách v území ORP Rokycany, a to prostřednictvím budování a rozvoje udržitelného systému komunikace a spolupráce zřizovatelů, škol, organizací neformálního vzdělávání, rodičů, veřejnosti a dalších významných aktérů ovlivňujících vzdělávání v tomto území. Projekt je zaměřen na podporu společného strategického plánování, sdílení, realizaci a evaluaci vzdělávacích aktivit navazujících na výstupy Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Rokycany I., který byl realizován v letech 2016 až 2018. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II. tedy přímo navazuje na dosažené výstupy, definované priority a cíle předchozího projektu. V rámci projektu budou podporováni pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol formou mentoringu, síťování se zkušenými kolegy, navazování spolupráce s ostatními školami a dalšími vzdělávacími a kulturnímu subjekty, které se podílejí na vzdělávání dětí a žáků v regionu. Součástí projektu jsou aktivity podporující klíčové kompetence a rozvoj potenciálu všech dětí a žáků. Projekt přinese změnu v podobě vytvoření koncepce vzdělávací politiky v regionu, nastavení procesů řízení a hodnocení kvality vzdělávání. Účelem projektu je, aby se spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v území ORP Rokycany nastavila takovým způsobem, aby mohla pokračovat i po ukončení finanční podpory z OP VVV.