Modernizace výukových učeben na ZŠ T. G. Masaryka Rokycany

ITI 1

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005906

Termín realizace: 7. 6. 2018 - 31. 8. 2018

Celková dotace: 2 356 898,27 Kč

Cíl projektu: Cílem je vybudování odborné jazykové učebny multimediálního charakteru o kapacitě 24 míst a přírodovědné učebny o kapacitě 30 míst a jejich vybavení moderní ICT, které koresponduje s požadavky trhu práce a navazujících středních škol.

 

ITI 2

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008098

Termín realizace: 15. 1. 2018 - 31. 8. 2018

Celková dotace: 585 486,60 Kč

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu podmínek v získávání odborných znalostí a dovedností žáků v řemeslných oborech a tím zajistit lepší uplatnění žáků v dalším studiu, tj. prostřednictvím investic do moderního vybavení odborné učebny Cvičné kuchyňky. Zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce. Dalším cílem projektu je přispět k rovnému přístupu ke vzdělávání, především s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).Konkrétním předmětem realizace projektu je modernizace odborné učebny Cvičné kuchyňky ve 2. patře objektu budovy ZŠ. V rámci inovace budou provedeny drobné stavební úpravy, bude nakoupeno nové vybavení pro odbornou výuku investičního a neinvestičního charakteru.

LOGO_ITI_2018