Míst­ní akč­ní plán roz­vo­je vzdě­lá­vá­ní II. v úze­mí ORP Roky­ca­ny (MAP II.)

Měs­to Roky­ca­ny je re­a­li­zá­to­rem a no­si­te­lem pro­jek­tu s ná­zvem: „Míst­ní akč­ní plán roz­vo­je vzdě­lá­vá­ní ORP Roky­ca­ny II.“, reg. č. pro­jek­tu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609 v rám­ci Vý­zvy č. 02_17_047 pro Míst­ní akč­ní plá­ny roz­vo­je vzdě­lá­vá­ní II v pri­o­rit­ní ose 3, Ope­rač­ní pro­gram Vý­zkum, vý­voj a vzdě­lá­vá­ní (OP VVV), kte­rý je fi­nanč­ně pod­po­řen z pro­střed­ků EU a stát­ní­ho roz­počtu ČR.

Do­ba re­a­li­za­ce pro­jek­tu: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2022

Cí­le pro­jek­tu/vý­stu­py:

Hlav­ním cí­lem pro­jek­tu je zlep­še­ní kva­li­ty vzdě­lá­vá­ní v zá­klad­ních a ma­teř­ských ško­lách v úze­mí ORP Roky­ca­ny, a to pro­střed­nic­tvím bu­do­vá­ní a roz­vo­je udr­ži­tel­né­ho sys­té­mu ko­mu­ni­ka­ce a spo­lu­prá­ce zři­zo­va­te­lů, škol, or­ga­ni­za­cí ne­for­mál­ní­ho vzdě­lá­vá­ní, ro­di­čů, ve­řej­nos­ti a dal­ších vý­znam­ných ak­té­rů ovlivňují­cích vzdě­lá­vá­ní v tom­to úze­mí. Pro­jekt je za­mě­řen na pod­po­ru spo­leč­né­ho stra­te­gic­ké­ho plá­no­vá­ní, sdí­le­ní, re­a­li­za­ci a eva­lu­a­ci vzdě­lá­va­cích ak­ti­vit na­va­zu­jí­cích na vý­stu­py Míst­ní­ho akč­ní­ho plá­nu roz­vo­je vzdě­lá­vá­ní ORP Roky­ca­ny I., kte­rý byl re­a­li­zo­ván v le­tech 2016 až 2018. Míst­ní akč­ní plán roz­vo­je vzdě­lá­vá­ní ORP Roky­ca­ny II. te­dy pří­mo na­va­zu­je na do­sa­že­né vý­stu­py, de­fi­no­va­né pri­o­ri­ty a cí­le­před­cho­zí­ho pro­jek­tu. V rám­ci pro­jek­tu bu­dou pod­po­ro­vá­ni pe­da­go­gič­tí a ve­dou­cí pra­cov­ní­ci škol for­mou men­to­rin­gu, sí­ťo­vá­ní se zku­še­ný­mi ko­le­gy, na­va­zo­vá­ní spo­lu­prá­ce s ostat­ní­mi ško­la­mi a dal­ší­mi vzdě­lá­va­cí­mi a kul­tur­ní­mu sub­jek­ty, kte­ré se po­dí­le­jí na vzdě­lá­vá­ní dě­tí a žá­ků v re­gi­o­nu. Sou­čás­tí pro­jek­tu jsou ak­ti­vi­ty pod­po­ru­jí­cí klí­čo­vé kom­pe­ten­ce a roz­voj po­ten­ci­á­lu všech dě­tí a žá­ků. Pro­jekt při­ne­se změ­nu v po­do­bě vy­tvo­ře­ní kon­cep­ce vzdě­lá­va­cí po­li­ti­ky v re­gi­o­nu, na­sta­ve­ní pro­ce­sů ří­ze­ní a hod­no­ce­ní kva­li­ty vzdě­lá­vá­ní. Úče­lem pro­jek­tu je, aby se spo­lu­prá­ce všech re­le­vant­ních ak­té­rů ve vzdě­lá­vá­ní v úze­mí ORP Roky­ca­ny na­sta­vi­la ta­ko­vým způ­so­bem, aby moh­la po­kra­čo­vat i po ukon­če­ní fi­nanč­ní pod­po­ry z OP VVV.

Do pro­jek­tu se za­po­ji­lo 27 ZŠ, MŠ a ZUŠ v úze­mí správ­ní­ho ob­vo­du ORP Roky­ca­ny se sou­hla­sem svých zři­zo­va­te­lů.

Od­kaz na webo­vé strán­ky pro­jek­tu: http://​www.​rokycany.​mapplzensko.​cz/​

Kon­takt­ní oso­ba na ko­or­di­ná­to­ra pro­jek­tu MAP II. za na­ši ško­lu: Mgr. Alena Halířová