Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Zveřejněno: 28. 8. 2020, zapsal: Lukáš Rada, přečteno: 617x

Vážení rodiče, milí žáci,

 

školní rok začne 1. září 2020 bez omezení počtu žáků ve třídách a v souvislosti s pokyny MŠMT a MZd. Omlouváme se za komplikace způsobené rekonstrukcí fasády školy a výstavbou výtahu. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při pohybu před budovou školy. Z důvodu bezpečnosti bude prostor pro parkování před školou vymezen pouze pro chodce. Dále vás žádáme, abyste sledovali webové stránky školy, kde budou v případě potřeby aktuální informace. Děkujeme!

 

Základní pokyny:

  • nevyžadujeme žádné prohlášení o bezinfekčnosti
  • žáci si nosí jednu roušku pro případ nutnosti
  • všichni žáci si při vstupu do budovy důkladně vydezinfikují ruce
  • návštěvníci školy vstupují do budovy s rouškou

 

Informace pro rodiče prvňáčků:

  • vstup bude umožněn rodičům pouze v roušce
  • s dítětem smí přijít jen zákonní zástupci
  • rodičům je umožněn vstup do budovy z důvodu doprovodu dětí pouze po dobu prvního týdne školy

 

Týdenní plán:

Úterý 01. 09.

07.55 – 08.30 – zahájení nového školního roku 2020-2021

Středa 02. 09.

1. ročník - 2 vyučovací hodiny

1. stupeň – 4 vyučovací hodiny – 1. – 2. třídnické práce, dále dle rozvrhu

2. stupeň – 5 vyučovacích hodin – 1. – 2. třídnické práce, dále dle rozvrhu

Čtvrtek 03. 09.

1. ročník 3 vyučovací hodiny

1. stupeň dle rozvrhu, max. 12.25

2. stupeň dle rozvrhu, max. 13.15

Pátek 04. 09.

1. ročník 3 vyučovací hodiny

1. stupeň dle rozvrhu

2. stupeň dle rozvrhu

Pondělí 07. 09.

Výuka dle rozvrhu

 

Další informace z manuálu MŠMT:

Dodržování zásad osobní a provozní hygieny

Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.

Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod.

 

Organizace školy v závislosti na semaforu

Platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf.

 

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19

§  Školy  mají povinnost předcházet  vzniku  a šíření infekčních nemocí, včetně  covid-19. Tuto povinnost

naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

§ Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 

Výskyt onemocnění COVID-19 u žáka nebo zaměstnance školy

Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden na webových stránkách KHS.

V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd. Každá situace je jiná, protože každý kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost školy, členění objektu (samostatná budova, pavilony), počet dětí/žáků/studentů ve třídě, způsob školního stravování, pobyt ve školní družině, v zájmových kroužcích, sportovní aktivity, způsob dopravy do školy a především místní epidemiologickou situaci. Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání děti/žáky/studenty, zákonné zástupce nezletilých dětí/žáků/studentů a svého zřizovatele.

 

Úplata za vzdělávání

Pokud je určitému dítěti/žákovi/studentovi/účastníkovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí – nutnost odhlášení obědů.

 

§ Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení, že ve školní družině stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.

 

Mgr. Lukáš Rada, ředitel školy